پلنهای کلاس آنلاین روزانه کارآد


ساده
ویژه کارآد
215000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 100 کاربر همزمان

8 ساعت وبینار (یک روز)

پشتیبانی کامل

ساده
طلائی
110000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 40 کاربر همزمان

8 ساعت وبینار(یک روز)

پشتیانی کامل

ساده
نقره ای
40000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 20 کاربر همزمان

8 ساعت وبینار(یک روز)

پشتیبانی کامل

ساده
برنزی
20000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 10 نفر همزمان

8 ساعت وبینار(یک روز)

پشتیبانی کامل